Regulamin RODO

I. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej "Rozporządzeniem" informuję, że :
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest mgr Magdalena Przybyłowska, właściciel firmy M-DIET GABINET DIETETYCZNY Magdalena Przybyłowska adres : Staszica 45d, 62-800 Kalisz
Kontakt z administratorem 506461526, mail: kontakt@m-diet.pl oraz kontakt osobisty w gabinecie po uprzednim umówieniu terminu spotkania.
II. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. ustalenia tożsamości zgodnie z wymaganiami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, co stanowi obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. h RODO),
 2. prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów prawa, w tym ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, co stanowi obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. h RODO),
 3. kontaktowania się w związku z prowadzoną działalnością oraz udzielonymi świadczeniami, w tym umówionymi wizytami co stanowi uzasadniony interes prawny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Przekazywania Pani/Panu poniżej wymienionych informacji które mogą być realizowane przez wykorzystywanie kalendarza online ZNANYLEKARZ.pl, środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jest Pani/Pan użytkownikiem (np. telefonów komórkowych i stacjonarnych, tabletów, komputerów):

  Informacje dotyczą:
  - proponowanych terminów, zmian lub odwoływania terminów konsultacji,
  - informacji o promocji lub wynikach ewentualnych konkursów, w których Pan/Pani za własną zgodą weźmie udział,
  - przekazywania Pani /Panu narzędzi do wykonywania usług ( tj. pytań, ankiet, planów żywieniowych , zaleceń, wyników badań z analizatora składu ciała oraz przekazywanie wszelkich informacji związanych z wykonywaniem i wynikających z charakteru wykonywanej usługi tj, doradztwa żywieniowego)

 5. przygotowania indywidualnego planu żywieniowego, zaleceń dietetycznych, zaleceń zmiany stylu życia

 Dane osobowe, które są niezbędne do wykonania usługi:
a) imię i nazwisko
b) data urodzenia
c) dane antropometryczne (masa ciała, wzrost, obwody ciała)
d) dane z analizatora składu ciała
e) wywiad zdrowotny (przebyte oraz istniejące choroby, przebyte czy planowane zabiegi i operacje, dolegliwości, zażywane leki, suplementy, stosowane diety, alergie, nietolerancje pokarmowe i inne informacje podawane na potrzeby wykonania usługi tj, porady dietetycznej)
f) wywiad dotyczący stylu życia (charakter wykonywanej pracy, wykonywana aktywność fizyczna, stosowanie używek, udział stresu w życiu codziennym itp. na potrzeby wygenerowania odpowiednich zaleceń i profilaktyki zdrowotnej)
g) dane do kontaktu (telefon komórkowy i/lub stacjonarny i/lub adres email i/lub adres domowy)

III. Administrator informuje, że podanie danych osobowych niezbędnych do prowadzenia dokumentacji medycznej jest obowiązkowe – bez podania danych osobowych administrator nie będzie mógł wypełnić ciążących na nim obowiązków, a w konsekwencji może odmówić umówienia wizyty lub udzielenia świadczenia.

IV. Okres przechowywania danych osobowych
-Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez minimum 5 lat lub do odwołania zgody.
V. Prawa przysługujące osobie, której dotyczą dane osobowe
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
2) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
4) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
6) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7) prawo wniesienia skargi do GIODO (UODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy narusza przepisy Rozporządzenia
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

VI. Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora)
Administrator może przekazać dane pacjentów podmiotom, które świadczą na jego rzecz usługi związane ze wsparciem działalności. W szczególności dotyczy to usług wsparcia informatycznego (np. ZnanyLekarz.pl) lub wsparcia prowadzonej przez administratora działalności. Dane osobowe mogą zostać również przekazane innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości opieki medycznej. Ponadto, dane osobowe mogą zostać udostępnione wskazanym przez pacjenta osobom.

VII. W przypadku, gdy pacjent umówił wizytę przez portal ZnanyLekarz.pl, administrator pozyskał dane osobowe pacjenta z tego portalu. Pozyskanie danych osobowych było niezbędne do umówienia i zrealizowania wizyty. Pozyskane dane osobowe z portalu ZnanyLekarz.pl obejmowały imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem RODO obowiązującym w gabinecie dietetycznym i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

 

 

 

REGULAMIN GABINETU DIETETYCZNEGO M-DIET

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z gabinetu dietetycznego w zakresie płatnych usług dietetycznych.
Osoba korzystająca z usług gabinetu określana jest Usługobiorcą.
Firma będąca właścicielem gabinetu Usługodawcą.
Usługodawcą gabinetu jest mgr Magdalena Przybyłowska, Firma pod nazwą M-DIET GABINET DIETETYCZYNY MAGDALENA PRZYBYŁOWSKA , ul. Staszica 45 D, 62-800 Kalisz

 1. Rodzaj i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę

  W ofercie znajdują się porady dietetyczne, układanie indywidualnych jadłospisów dietetycznych oraz badanie składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej. Zamówienia przyjmowane są osobiście w trakcie konsultacji dietetycznych. Porady i usługi wykonywane są odpłatnie. Jadłospisy wraz z zaleceniami dotyczącymi ich stosowania wysyłane są na adres mailowy podany przez klienta lub odbierane przez klienta osobiście w umówionym terminie.

 2. Kto może korzystać z usług gabinetu

  Usługobiorcą może być wyłącznie osoba fizyczna, która zaakceptowała niniejszy Regulamin.
  Za Usługobiorcę uważa się każdą osobę korzystającą z usług Gabinetu.
  Usługobiorcą może zostać każda pełnoletnia osoba lub osoba poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, dzieci i młodzież szkolna poniżej 16 roku życia może zostać Usługobiorcą lecz tylko w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.

 3. Opłaty, cennik

  Opłaty za pojedyncze usługi świadczone przez gabinet pobierane są w dniu konsultacji w formie gotówki.
  Cennik usług znajduje się w gabinecie.
  Usługobiorca powinien poinformować specjalistę Gabinetu o wszelkich chorobach i dolegliwościach zdrowotnych.

 4. Oświadczenie o stanie zdrowia/wywiad żywieniowy

  Przed przystąpieniem do korzystania z usług gabinetu dietetycznego Usługobiorca ustalił z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do stosowania diety.
  Podpis na oświadczeniu potwierdza iż informacja o stanie zdrowia jest prawdziwa.
  Przeprowadzenie wywiadu żywieniowego, przyjęcie planu żywieniowego i opłacenie go, jest jednoznaczne z zawarciem umowy o wykonanie usługi.
  W celu prawidłowego opracowania Programu Żywieniowego niezbędne jest należyte i rzetelne przeprowadzenie wywiadu.
  Usługobiorca podczas wywiadu żywieniowego zobowiązany jest podać wyłącznie prawdziwe dane dotyczące jego osoby.
  Jednocześnie oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 z 1997) 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) przez Usługodawcę w celu zarządzania programem do analizy składu ciała MEDfitness, działającym z analizatorem IN BODY 170, na której dokonywany jest pomiar oraz obsługi usług płatnych, tj przesyłanie pocztą elektroniczną zaleceń.
  Klient korzystający z usługi badania składu masy ciała, oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na przeprowadzenie badania metodą bioimpedancji. Przeciwskazania do badania ta metodą są przekazywane przed pomiarem.

  Usługodawca oświadcza, że dane Usługobiorcy będą niedostępne dla osób trzecich.

 5. Plan żywieniowy

  Program żywieniowy przygotowany przez Usługodawcę przeznaczony jest wyłącznie na użytek własny Usługobiorcy. Za udostępnianie bez zgody Usługodawcy , Usługodawca nie odpowiada.
  Usługodawca zastrzega sobie prawo do własności opracowywanych zaleceń jako autorskie.

 6. Terminy wizyt/przesłania zaleceń

  Jeżeli Usługobiorca nie przyjdzie na umówioną wizytę bez poinformowania Usługodawcy oznacza to anulowanie współpracy.
  Chyba, że poinformuje uprzednio przynajmniej 3 dni przed wizytą oraz najpóźniej 24h przed ustalonym terminem konsultacji w sytuacjach wyjątkowych.
  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego stosowania diety, niezgodnego z instrukcją przekazaną przez Usługodawcę.
  Przygotowanie planu żywieniowego następuje w ciągu najdalej 10 dni roboczych lub później sytuacjach wyjątkowych o czym Usługobiorca będzie poinformowany.
  Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmówienia wykonania programu żywieniowego, jeżeli jego przygotowanie wykracza poza zakres jego kompetencji lub wzbudza wątpliwości ze względu na stan zdrowia Usługobiorcy.
  W takich przypadkach, Usługodawca poinformuje o odmowie wykonania programu żywieniowego jak również dokona zwrotu opłaty, jeśli takowa zostanie wcześniej dokonana.
  Usługobiorca jest świadomy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.), wszelkie przekazane przez gabinet materiały są chronione prawami autorskimi, a wszelkie ich rozpowszechnianie, kopiowanie oraz udostępnianie jest zabronione.
  Usługobiorca jest świadomy, że dostarczone przez gabinet zalecenia dotyczące zmiany odżywiania , trybu życia NIE SĄ jednoznaczne z gwarancją osiągnięcia celu wyznaczonego przez Usługobiorcę.

  Klient na wyraźne życzenie może otrzymać egzemplarz niniejszego regulaminu.
  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy o dzieło.
  Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z przez Usługodawcę rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny, według przepisów prawa polskiego i w języku polskim.

Pobierz PDF

mgr Magdalena Przybyłowska DIETETYK, PSYCHODIETETYK, EDUKATOR ŻYWIENIOWY, INSTRUKTOR TAŃCA
M-Diet Gabinet Dietetyczny
ul. Staszica 45 (zielony budynek)
Kalisz, 62-800 Polska
www.m-diet.pl
Made by SAWIT